Geld nodig voor halen klimaatakkoord

groen-bouwen

Om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen, is fors meer geld nodig voor duurzame investeringen. Volgens De Nederlandsche Bank wordt er in Nederland, maar ook wereldwijd te weinig geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing om de afgesproken emissiereductie daadwerkelijk te halen.

De ondertekenaars van het klimaatakkoord hebben onder meer afgesproken de uitstoot van kooldioxide, dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen, drastisch te verminderen. Om dat te bewerkstelligen is volgens DNB een verdubbeling van de investeringen nodig tot 2020. Daarna is nogmaals een verdubbeling nodig voor 2030.

De belangrijkste reden voor het achterblijven van groene investeringen is volgens DNB dat de financiële prikkel ontbreekt. Het grootste deel van de groene investeringen wordt gedaan door private partijen, die rendement willen. Dit wordt echter ondermijnd doordat de schadelijke effecten van de uitstoot van CO2 onvoldoende worden doorberekend, aldus DNB.